Op. Dr. Orçun Oral Şentürk


dr21

İHTİSAS HASTANESİ:Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

UZMANLIK SINAV TARİHİ:27-03-2005

CERRAHİ UZMANLIK TEZİ :Çernobil Nükleer Kazası, hastaneye başuran tiroit kanser hasta

sayısını etkiledi mi?

TEZ DANIŞMANI : Doç.Dr.Soykan ARIKAN

MEZUN OLDUĞU OKULLAR :Ahmet Merter İlkokulu(1986)

-Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi(1993)

- İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi(1999)

YABANCI DİLLER:İngilizce,Almanca

MESLEKİ GEÇMİŞ:-Çorlu Askeri Hastanesi(8.2005-8.2006)

- Bingöl Devlet Hastanesi(9.2006-2008)

ENDOSKOPİ EĞİTİMİ VE SERTİFİKA:mevcut

ÜDS:65(İngilizce)

TEMEL İSTATİSTİK e-KURSU SERTİFİKASI:mevcut

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER: -Ulusal cerrahi ve travma derneği

-istanbul cerrahi derneği

-Tabibler odası

YAYINLAR

I-ÇALIŞMALAR

1-Primer hiperparatiroidizmde cerrahi tedavi ve sonuçları (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;8(3):10-16)

2-Kolonun psödoobstrüksiyonu hakkında klinik retrospektif bir çalışma ;Ogilvie Sendromu (Haseki Tıp Bülteni 2002;40(4):291-298)

3-Akut Apandisitin ayırıcı tanısında ultrasonografinin yeri (Haseki Tıp Bülteni 2003; 41(1):43-47)

4-Özofagus invazyonu olan ileri evre hipofarenks kanserlerinde Gastrik Pull-up tekniği ile rekonstrüksiyon(Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003;17(2):79-85)

5-Mide malignitelerinde total gastrektomi (Haseki Tıp Bülteni 2004; 42(1):43-48)

6-Korozif madde içilmesine bağlı özofagus striktürlerinde balon dilatasyon ve cerrahi tedavi deneyimimiz (Van Tıp Dergisi 2004;11(2):48-56)

7-Cerrahi operasyon sırasında venöz tromboembolizm profilaksisinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile fraksiyone olmamış heparinin karşılaştırılması( Haseki Tıp Bülteni 2004;42(2):12-15)

8-Primer hiperparatirodizimde klinik deneyimiz (Haseki Tıp Bülteni 2005;43(3):190-196)

VAKA SUNUMLARI

9-Primary hydatid cyst of vastus lateralis muscle( Acta Chirurgia Belgica 2004;104(4);471-472)

10-Left throid lobe hemiagenesis with hyperthyroidism; report of a case (Surgery Today 2004;34:437- 439)

11-Bochdalek’s hernia in an adult with colon necrosis (The world journal of hernia and abdominal wall surgery 2004)

12-ince barsak malign lenfoma perforasyonu (vaka sunumu) (Haseki Tıp Bülteni 2002;40(1):81-84)

13-Hepatosellüler karsinom rüptürü sonucu gelişen spontan hemoperitoneum (vaka sunumu)(Haseki Tıp Bülteni 2003; 41(1): 77-81)

14-Heterotopik pankreas ve olası komplikasyoları; 3 olgu sunumu (Türk Patoloji Dergisi 2003;19:83-4):60-63)

15-Masif üst gastrointestinal kanamasına neden olan Dieulafoy hastalığı (olgu sunumu)(Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi 2003;9(2):140-142)

16-Mekanik barsak obstrüksiyonun nadir bir nedeni olarak uyuşturucu poşetleri yutan iki hastanın klinik takibi;olgu sunumu(Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi 2003;9(3):209-211)

17-Safra kesesinde heterotopik pankreas (olgu sunumu) (İnönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi 2004;11(2):97-99)

18-Künt batın travmasının nadir ve geç komplikasyonu ; ürinoma (Haseki Tıp Bülteni 2004; 42(2):165-171)

19-Kolorektal kanserlerin karaciğer metastazlarına yaklaşım (Haseki Tıp Bülteni 2004;42(3):112-115)

20-Surrenal kist hidatik (PTT hastanesi tıp dergisi 2003;25(1):37-39)

21-Hipertiroidizmin eşlik ettiği tiroit hemiagenesiz olgularımız (Haseki Tıp Bülteni 2005;43(4):258-262)

22-Asemptomatik insidental erişkin intestinal malrotasyon(olgu sunumu) (Haseki Tıp Bülteni 2005;43(2):130-133)

23-Batın duvarında kist hidatik olgusu (Haseki Tıp Bülteni 2005;4(1):64-67)

24-Cild metastazı ile seyreden mide kanseri;olgu sunumu (İstanbul samatya eğitim ve araştırma hastanesidergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir-2008)

POSTER SUNUMLARI VE SÖZLÜ BİLDİRİLER

25-Heterotopic pancreas and its possible compications; Apropos of 3 new cases (6th European congress of trauma and emergency surgery 2004, Rotterdam/ The Netherlands)(poster sunumu)

26-Bochdalek’s hernia in an adult with colon necrosis(6th European congress of trauma and emergency surgery 204,Rotterdam /The Netherlands)(Poster sunumu)

27-Anal inkontinans tedavisinde dinamik grasiloplasti ve sonuçları (Ulusal cerrahi kongresi 2002,kemer/Antalya) (sözlü sunum)

28-Özofagus invazyonu olan ileri evre hipofarenks kanserlerinde Gastrik Pull-up tekniği ile rekonstrüksiyon(Ulusal cerrahi kongresi 2002,Kemer/Antalya) (Sözlü sunum)

29-İleri evre meme kanserinde tuvalet mastektomi (Meme kanseri konferansı 2003,İstanbul)(poster sunumu)

30-Meme abseleri benign hastalıklar grubunda olduğu halde memede total veya kısmi doku kaybına yol açabilmektedir (Meme kanseri konferansı 2003,İstanbul)(poster sunumu)

31-Karaciğer kist hidatiklerinde komplikasyon riskini arttıran faktörlerin tespitine yönelik bir inceleme (Ulusal cerrahi kongresi 2004,Belek/Antalya)(Sözlü sunum)

32-Cerahi kliniklerinde tiroit kanseri görülme insidansı artmakta mıdır?(Ulusal cerrahi kongresi 2004,Belek/Antalya)(Sözlü sunum)

33-Batın duvarı fıtık ve kitleleri ayırıcı tanısında insidental tespit edeilen endometrioma vakalarımız(Ulusal cerrahi kongresi 2004, Belek/Antalya)(poster sunumu)

34-Memede kist hidatik(Ulusal cerrahi kongresi 2004, Belek/ Antalya)(poster sunumu)

35-Akut batının nadir bir sebebi olarak spontan mesane rüptürü( Ulusal cerrahi kongresi 2004,Belek/Antalya)(poster sunumu)

36-Differansiye tiroit kanserlerinde tamamlayıcı tiroidektomi deneyimimiz(Ulusal cerrahi kongresi 2004,belek/Antalya)(poster sunumu)

37-Asemptomatik insidental erişkin intestinal malrotasyon (Ulusal cerrahi kongresi 2006, Belek/Antalya) (poster sunumu)

38-Hipertiroidizmin eşlik ettiği tiroid hemiagenesiz olgularımız (Ulusal cerrahi kongresi 2006, Belek/Antalya) (poster sunumu)

39-Kasık fıtığında batına kitle halinde spontan redüksiyona bağlı omentum torsiyonu sinsi bir akut batın nedenidir(2.Ulusal fıtık kongresi 2007, Belek/Antalya) (poster sunumu)

40-Obtrator herni, mekanik barsak obstrüksiyonunun nadir ve sinsi nedenidir(2.Ulusal fıtık kongresi 2007, Belek/Antalya) (poster sunumu)

41-Manuel miksiyon gerektiren skrotum yerleşimli dev mesane hernisi(2.Ulusal fıtık kongresi 2007, Belek/Antalya) (poster sunumu)

42-Spiegel hernisi ameliyat öncesi dönemde teşhisi zor fıtıklar grubunun en sık rastlanan üyesidir(2.Ulusal fıtık kongresi 2007, Belek/Antalya) (poster sunumu)

43-Duedonum volvulusu ile birlikte kolon malrotasyonu

( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana) (poster sunumu)

44-Yersinia enfeksiyonuna bağlı iskemik kolon rezeksiyonu

( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana) (poster sunumu)

45-Rektumda izole primer kist hidatik ( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana) (poster sunumu)

46-Rektumun nöroendokrin tümörü ( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana) (poster sunumu)

47-Kolonun yüksek dereceli primer malt lenfoması ( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana) (poster sunumu)

48-Travmatik diyafragma hernisine bağlı gecikmiş mide volvulusu (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)

49-Behçet hastalığında intestinal perforasyon (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)

50-Nadir bir akut batın nedeni;mide çıkış yolunu tıkayan trikobezoar (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)

51-Konservatif yaklaşımla tedavi edilmiş künt karın travmalı 33 hastanın analizi (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)

52-Acil cerrahide nadir bir konu olarak dev hemanjiom (VI. Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)

53-Spontan dalak rüptürü KML’nin başlangıç semptomu oalbilmektedir (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)

54-Genç erişkinde durdurulamayan mükerrer mide kanamasının nadir bir sebebi; mide dev plasmositomu (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)

55-Agresif primer meme lenfoması tedavi esnasında progresyon göstermektedir(Ulusal cerrahi kongresi 2008, Belek/Antalya) (poster sunumu)

56-Primer ve sekonder abdominal tüberküloz hastalarının çeşitli parametreler eşliğinde değerlendirilmesi (Ulusal cerrahi kongresi 2008, Belek/Antalya) (poster sunumu)

REFERE EDİLEN YAYINLAR

57-Tiroit hemiagenezi gerçekden nadir görülen bir anomali midir?(Turkish journal of endocrinology and metabolism 2004;8(2):54)( bu yayında 10 numaralı çalışmamız refere edilmiştir)

KATINILAN KONGRE VE SEMİNERLER

1-ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2002,KEMER/ANTALYA

(2 sözlü sunum)

2-KOLON,REKTUM VE ANÜS HASTALIKLARI 2002,ERESİN HOTEL/İSTANBUL

3-ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2004,BELK/ANTALYA

(2 sözlü sunum,4 poster sunumu)

4-İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ 2004,İSTANBUL

(Gastroenterolojide klinik yaklaşım sempozyumu)

5-6TH EUROPEAN CONGRESS OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY 2004,ROTTERDAM/THE NETHERLANDS

(2 poster sunumu)

6-ACIBADEM-HARVARD TIP GÜNLERİ 2005,İSTANBUL

(kolorektal kanser tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar)

7-6.TÜRK-ALMAN ENDOSKOPİ GÜNÜ 2005,İSTANBUL (İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

8-İSTANBUL CERRAHİ TOPLANTILARI-CERRAHİ VİDEO FORUMU 2005,İSTANBUL

9-ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2006,BELEK /ANTALYA

(2 poster sunumu)

10-III.ÇUKUROVA KOLO-PROKTOLOJİ VE STOMA TERAPİSİ SEMPOZYUMU 2007, ADANA( 5 poster sunumu)

11-II.ULUSAL FITIK KONGRESİ 2007, BELEK/ANTALYA

( 4 poster sunumu )

12-ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2008,BELEK/ANTALYA (2 poster sunumu)